Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

 

 

dodano 28/09/2014

 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Starosta Kraśnicki

Burmistrz Miasta Kraśnik

Koło Pszczelarzy w Kraśniku

ZSR Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

 

serdecznie zapraszają na

 

XXXIII Wojewódzkie Kraśnickie Spotkanie Pszczelarzy

 

które odbędzie się 5 października 2014 r.

w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku al. Niepodległości 44 (dzielnica fabryczna).

 

 

w programie:
- Msza iw. w kościele pw. Świętego Józefa Robotnika w Kraśniku, ul. Krasińskiego 13 (dzielnica fabryczna)

Przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników na miejsce spotkania,


- Spotkanie pszczelarzy w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku,


- otwarcie spotkania i powitanie gości
- wręczenie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów
- wystąpienia gości
- wykład Renaty Klimkowskiej dietetyka licencjonowanego
- "Zdrowe żywienie - produkty pszczele"
- zwiedzanie wystawy
- część artystyczna
- losowanie nagród
- kiermasz produktów pszczelich i sprzętu pszczelarskiego

 

                                                                                     >>zaproszenie.pdf<<

 

dodano 28/09/2014

Protokół ze Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie
z dnia 05.04.2014 r.

 

>>>>pobierz<<<<

 

dodano 16/01/2014

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie informuje,

że w dniach 31.01 - 2.02.2014 r. odbędzie się w Pszczelej Woli konferencja w ramach realizacji projektów wsparcia pszczelarstwa na temat :

" Nowoczesna gospodarka pasieczna, zdrowe rodziny pszczele, dobre pożytki to zadawalające zbiory miodu."

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł/ koszt wyżywienia i noclegów/.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest członkostwo w Związku oraz posiadanie numeru weterynaryjnego lub wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zgłoszenie uczestnictwa oraz opłatę należy dokonać do 20.01. 2014 r. w Biurze WZP lub przelewem na konto nr.         23 1930 1709 2001 0020 8800 0001.

pobierz harmonogram szkolenia >>>>>kliknij tu<<<<<

 

 

Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej.

Harmonogram szkolenia pt.: " Nowoczesna gospodarka pasieczna , zdrowe rodziny pszczele, dobre pożytki pszczele to zadawalające zbiory miodu ""
Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.

31.01.2014 r.(piątek)

 

14:00 - 15:30 mgr Sławomir Trzybiński  Przygotowanie  rodzin pszczelich do zimowli  i pokarmy zimowe .

16:00 - 17:30 mgr Sławomir Trzybiński  Kierowanie  wiosennym  rozwojem rodzin pszczelich  z uwzględnieniem  obfitych wczesnych pożytków.

18:00 - 19:30mgr Sławomir Trzybiński   Gospodarka w pasiece wędrownej korzystającej  z obfitych pożytków.

 

1.02.2014 r.   (sobota)

 

8:00 - 9:30  dr hab. Krystyna Pohorecka Najważniejsze  choroby  pasożytnicze i ich zwalczanie

10:00 - 11:30 dr hab. Krystyna Pohorecka Najważniejsze choroby wirusowe i bakteryjne oraz ich zwalczanie i zapobieganie.

12:00 - 13:30 dr hab. Krzysztof Olszewski Warunki życia pszczół w ulach korpusowych ze szczególnym uwzględnieniem zimowli i rozwoju wiosennego

14:30 - 16:00  dr hab. Krzysztof Olszewski  Gospodarka w ulach korpusowych w różnych warunkach pożytkowych.

 

02.02.2014 (niedziela)

 

8:00 - 9:30 dr hab. Zbigniew Kołtowski Główne rośliny pożytkowe i czynniki mające wpływ na wykorzystanie pożytków.

10:00 - 11:30 dr hab. Zbigniew Kołtowski Możliwości poprawy pożytków  pszczelich

12:00 - 13:30 lek. wet. Marek Pawłowski Przepisy prawne dotyczące zgłaszania  i rejestracji chorób pszczół . Wymogi przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich.

 

 

pobierz harmonogram szkolenia >>>>>kliknij tu<<<<<

 

 

 

 

 

dodano 3/10/2013

Programy wsparcia rynku produktów pszczelich w 2014 r.

 

Wsparcie rynku produktów pszczelich w roku 2013/14

 

Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu " Wsparcie rynku produktów pszczelich w roku 2013/14.

 

 W roku 2013/14 Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie realizował będzie następujące kierunki wsparcia:

 

I. Przeprowadzenie szkolenia.

Celem działania " Szkolenia " jest zapewnienie rozwoju sektora pszczelarskiego poprzez przekazywanie i rozpowszechnianie aktualnych informacji przede wszystkim z zakresu prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, biologii rodziny pszczelej, pożytków i produktów pszczelich. W ramach tego szkolenia planowane jest zorganizowanie 3-dniowej konferencji pszczelarskiej .

Kwota refundacji wyniesie 100% poniesionych :

- kosztów wykładów, wynagrodzenia wykładowców ,kosztów materiałów szkoleniowych

 / koszt druku , składu , powielania/

- koszt wynajmu pomieszczeń

- koszt wyżywienia słuchaczy -maksymalnie 10 zł osobodzień

- koszt noclegów i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie około 60 zł

 osobodzień.

 

II. Zakup sprzętu pszczelarskiego .

 Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie pszczelarz posiadający nr weterynaryjny

 lub wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii posiadający co najmniej 15 rodzin

 pszczelich , który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa , którego

 wielkość ekonomiczna nie stanowi równowartość 4 ESU/Europejska jednostka Wielkości

 Ekonomicznej /. Równowartość 4 ESU w przeliczeniu na PLN wynosi 20 724,96 zł.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim i posiadających pasieki o różnych nr weterynaryjnych lub wpisane pod różnymi nr w rejestrze PLW, Agencja będzie traktować jako wspólną własność , z wyjątkiem kiedy osoby te przedstawią dokument stwierdzający rozdzielność majątkową. Agencja może wystąpić do podmiotu uprawnionego o udokumentowanie stopnia pokrewieństwa osób zamieszkałych pod jednym adresem.

 Refundacji podlegać będą koszty zakupu fabrycznie nowego sprzętu niżej wymienionego :

 miodarek , odstojników , , stołów do odsklepiania plastrów , suszarek do suszenia obnóży pyłkowych , topiarek do wosku , urządzeń do kremowania miodu, refraktometrów, uli typu wielkopolski , dadanta , wielokorpusowy / w skład ula wchodzi: dennica, korpusy , daszek ,powałka /

 Maksymalna kwota refundacji dla końcowego odbiorcy /pszczelarza nie może przekroczyć

 Iloczynu 70 zł x ilość posiadanych rodzin pszczelich i nie może być wyższa niż 10 000 zł.

 Odbiorcy końcowi pszczelarze dokonują zakupu sprzętu pszczelarskiego za własne środki

 Faktury za zakupiony sprzęt będą wystawione na poszczególnych pszczelarzy.

 Podmiot uprawniony - Wojewódzki Związek Pszczelarzy jest zobowiązany do podpisania

 umowy z końcowym odbiorcą / pszczelarzem / , w której zobowiąże go m.in. do :

- utrzymywania sprzętu w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat od zakończenia

 roku ,w którym zakupił sprzęt .

 - posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów przez okres 5 lat ,

 a w szczególności faktur / rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie

 płatności przelewem bankowym lub pocztowym.

 - ponoszenia odpowiedzialności materialnej wobec podmiotu uprawnionego w

 przypadku nie przestrzegania zobowiązań umownych.

 - poddawania się wszelkim kontrolom dotyczącym realizacji projektu przeprowadzanych

 przez ARR jak również organy Komisji Europejskiej.

 - oświadczenia , iż odbiorca końcowy spełnia wymogi przyznania pomocy.

 W przypadku nie przestrzegania niniejszych warunków przez odbiorców końcowych

 odpowiedzialność finansową wobec ARR w ich imieniu będzie ponosił podmiot

 uprawniony WZP. Wysokość refundacji wyniesie 60 % poniesionych kosztów netto.

 Zakupiony sprzęt pszczelarski powinien zostać oznakowany w sposób trwały napisem

 ARR- / rok zakupu / umożliwiający identyfikację sprzętu przez okres 5 lat.

 

III. Zakup leków do zwalczania warrozy.

 Refundowane będą koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy

dopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz środki do walki z warrozą /tj.kwas mrówkowy szczawiowy ,mlekowy i octowy / . Warunkiem uzyskania refundacji jest

posiadanie numeru weterynaryjnego lub wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza

Weterynarii oraz dokonanie zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia warrozy.

W przypadku zakupu środków ekologicznych , dodatkowo posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego

Odbiorcy leków zobowiązani są do posiadania w książce leczenia zwierząt aktualnych

wpisów lekarza weterynarii potwierdzających zakup leków i ilość.

Wysokość refundacji wyniesie 80 % poniesionych kosztów zakupu netto.

 

IV. Zakup przyczep do przewozu uli.

 Wymagania jak przy zakupie sprzętu , z tym że wielkość pasieki musi wynosić co

najmniej 50 rodzin pszczelich.

Podmiot uprawniony jest zobowiązany do podpisania umowy z końcowym odbiorcą

przyczep , w której zobowiązuje go do :

- przepisów z ogólnych warunków .

 Wysokość refundacji wyniesie 60 % poniesionych kosztów netto. Maksymalna wysokość

 pomocy przekazanej pszczelarzowi nie będzie wyższa niż 10 000 zł.

 

V. Zakup pszczół.

 Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich nieunasienionych,

 unasienionych naturalnie i unasienionych sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem oraz

 odkładów pszczelich dokonanych na potrzeby gospodarstw pasiecznych posiadających

 weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru Powiatowego Lekarza

 Weterynarii.

 Zakup pszczół powinien być dokonany :

 - w przypadku matek pszczelich w pasiekach realizujących programy hodowlane dla linii

hodowlanych dla których prowadzone są księgi lub rejestry posiadających zaświadczenie

weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiece.

- w przypadku odkładów w pasiekach realizujących programy hodowlane dla linii

hodowlanych dla których prowadzone są księgi lub rejestry posiadających zaświadczenie

 weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiece .

- rekomendowanych przez podmiot uprawniony posiadających weterynaryjny numer

identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii posiadających

zaświadczenie o stanie zdrowia pszczół w pasiece.

Matki w odkładach muszą pochodzić od matek reprodukcyjnych pochodzących z pasiek realizujących programy hodowlane dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

Pochodzenie zakupionych matek pszczelich lub matek zakupionych w odkładach powinno być potwierdzone w karcie pochodzenia.

Producent odkładów i pakietów nie może wyprodukować ich w jednym sezonie więcej niż 100 %liczby posiadanych rodzin pszczelich . Cena jednostkowa netto pakietu/odkładu

przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 200 zł za /sztukę.

 Pszczelarz / końcowy odbiorca / nie może otrzymać w danym sezonie matek i odkładów pszczelich łącznie więcej niż 50 % liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. Pszczelarz ubiegający się o refundację pakietów i odkładów , w danym sezonie nie może otrzymać ich łącznie więcej niż 20 % posiadanych rodzin pszczelich.

Pszczelarz może otrzymać wsparcie na odbudowę rodzin w formie refundacji kosztów zakupu pakietów i odkładów pszczelich w liczbie ponad 20 % limit w przypadku , gdy w pasiece wystąpiła śmiertelność powyżej 50 % posiadanych rodzin pszczelich potwierdzona przez lekarza weterynarii

Odbiorcami matek i odkładów pszczelich nie mogą być pasieki:

- realizujące programy hodowlane

- rekomendowane przez podmiot uprawniony , które dokonują sprzedaży pakietów/ odkładów .

-odbiorców zamieszkałych pod tym samym adresem co sprzedawca odkładów pakietów

 i matek pszczelich

 Wysokość refundacji będzie wynosić 70 % poniesionych kosztów netto.

 W przypadku wykrycia , że podmiot uprawniony będzie ubiegał się o refundację kosztów

zakupu pszczół do w/w pasiek dana pasieka zostanie wykluczona z udziału

w działaniu "zakup pszczół " zarówno w zakresie odbioru pszczół jak ich sprzedaży

na okres 3 lat licząc od zakończenia roku , w którym dany projekt był realizowany.

 

VI .Analiza miodu,

Koszty związane z wykonaniem analizy miodu poniosą pszczelarze zainteresowani.

Pełna analiza miodu wynosi brutto 760,00 zł, netto 617,88 zł .

 

>>>>pobierz: Programy wsparcia w roku 2014.doc<<<

 

 

Zbiorcze  zestawienie  zapotrzebowania w/g załączonego wzoru należy przesłać do Biura WZP w terminie do 15.X.2013 r.  / załącznik do pobrania /

 

 

dodano 22/05/2013

Sprawozdanie z Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 20.04.2013r.

 

 

>>>>>>pobierz plik  .odt<<<<<<

>>>>>>pobierz plik  .doc<<<<<<

 

 

dodano 10/01/2013

Składki w 2013 r.

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie informuje , że składka członkowska na 2013 r. wynosi podobnie jak w roku ubiegłym 40 zł, składka ulowa 2 zł za 1 rodzinę pszczelą .
Termin opłacenia składek członkowskich i ulowych upływa z dniem 31.03.2013 r.

 

 dodano 10/01/2013

Uchwały podjęte przez Walny Zjazd Delegatów
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 27.X.2012 r.

1.Wprowadzić formę udokumentowania nadania " Honorowego Członka WZP "
poprzez wręczenie dyplomu.


2.Ożywić stronę internetową WZP w Lublinie poprzez bieżącą aktualizację wszystkich
wydarzeń / zamieszczanie fotografii ,krótkich filmów z odbytych wycieczek i imprez
pszczelarskich oraz prezentację wzorowych pasiek naszych członków /.


3.Zwiększyć ilość tabletek Apiwarolu z 4 do 6 na jedną rodzinę pszczelą,

dodano 22/04/2012

 

Uchwały podjęte przez Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w dniu 21.04.2012 r. w Pszczelej Woli.

 

 Uchwała nr 1

 Zobowiązuje się Zarząd WZP do przekazywania informacji w miarę możliwości w internecie z posiedzeń Zarządu i ważniejszych informacji dotyczących Pszczelarzy.

 Uchwała nr 2

 Zobowiązuje się Zarząd WZP do większej współpracy z Wójtami Gmin oraz instytucjami związanymi z rozprowadzaniem środków ochrony roślin.

 Uchwała nr 3

Zobowiązuje się Zarząd do bardziej szczegółowego przedstawiania gospodarki finansowej.

 Uchwała nr 4

Znieść obowiązek organizowania nieodpłatnych spotkań w Pszczelej Woli wprowadzonych uchwałą Walnego Zjazdu WZP z ostatnich lat ubiegłego wieku.

 Uchwała nr 5

Rozszerzyć konkurs " Pszczoła to skarb " o fotografię i inne formy promocji.

 Uchwała nr 6

Przyjęcie planu pracy Zarządu WZP na 2012 r. w/projektu przedstawionego przez prezesa WZP.

 

 PLAN

działania na 2013 r. wynikający z realizacji Uchwał Walnego Zjazdu oraz postanowień Statutu WZP.

 

I. Działalność samorządowo-organizacyjna.

1.Organizowanie co najmniej w każdym kwartale posiedzeń Zarządu WZP celem koordynowania całokształtu działalności organizacyjnej /w razie potrzeby z udziałem przedstawicieli instytucji współpracujących.

2.Uczestnictwo w zebraniach Kół terenowych członków Zarządu ,dyr.Biura.

3.Pomoc Kołom terenowym poprzez szkolenia ,doradztwo, instruktaż.

4.Wspieranie organizacyjne działalności samorządowej prowadzonej przez jednostki podstawowe- Koła Pszczelarzy.

5.Zorganizowanie Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów /II połowa IV 2013 r./

 6.Zorganizowanie spotkania z pszczelarzami z okazji " Otwartych Drzwi  LODR " m-c czerwiec 2013 r.

7.Zorganizowanie wyjazdu specjalistycznego w m-cu IX 2013 r. na  Ogólnopolskie Dni Pszczelarza do Bełchatowa.

8.Zorganizowanie narady z prezesami Kół /wrzesień 2013 /

9.Organizacja XXXII Wojewódzkich Kraśnickich Spotkań Pszczelarzy oraz  konkursu "Pszczoła to skarb " .

11.Organizacja XXV Pielgrzymki do Częstochowy.

12.Zorganizowanie narady z Prezesami Kół w m-cu grudniu 2013 r. / spotkanie opłatkowe /

13.Współpraca z administracją państwową i samorządową oraz instytucjami  działającymi na rzecz pszczelarstwa

14.Współpraca z ościennymi organizacjami pszczelarskimi.

II.Działalność podstawowa.

1.Działalność zmierzająca do zwiększenia towarowości pasiek.

 a/ wskazywać pszczelarzom nowe intensywne metody gospodarki pasiecznej  z uwzględnieniem gospodarki wędrownej, zdrowotności pasiek oraz czystości produktów pszczelich.

2.Krzewienie fachowej wiedzy pszczelarskiej /kolportaż fachowych czasopism /

3.Realizacja programów unijnych ." Wsparcie rynku produktów pszczelich "

-                Szkolenie /22 - 24.II.2013 r./

-                zakup matek i odkładów pszczelich

-                zakup leków do zwalczania warrozy

-                zakup sprzętu pszczelarskiego

-                zakup przyczep

4.Obrót produktami pszczelimi /sprzedaż detaliczna produktów pszczelich

5.Promocja produktów pszczelich poprzez radio , TV lokalną , prasę i inne środki masowego przekazu/ ulotki , audycje, artykuły sponsorowane / .

6.Prowadzenie informacji kupna- sprzedaży używanego sprzętu pszczelarskiego.

7.Poprawa bazy pożytkowej.

 

III. Administracja budynkiem.

-                nadzór mienia.

-                należyte utrzymanie i zaopatrzenie lokali mieszkalnych oraz użytkowych/ elektryczność , gaz , woda /.

-                utrzymanie czystości posesji.

-                konserwacja budynku.

-                dalsze poprawianie stanu obiektu Hipoteczna 3 .

 

 Uchwała nr 7

Wystąpić do Zarządu PZP o rozpoczęcie prac nad zmianą rozporządzenia Ministra rolnictwa dotyczącą rozlewu miodu zlikwidować zapis/mieszanka miodów z U.E. i z poza Unii.

 

 Uchwała nr 8

 Zobowiązuje się Zarząd WZP do przygotowania oferty pomocy pszczelarzom ze środków U.E. w programie na lata 2014-2020.

 

 Uchwała nr 9

 Upoważnia się Zarząd WZP do zaciągnięcia kredytu w wysokości 100 tysięcy złotych na realizację programów unijnych.

 

 

dodano 18/03/2011

 

W przypadku zatruć pszczół prosimy kontaktować sie z jednostkami terenowymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasienictwa

 

 

 

 

...
Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie:

Kliknij tu by pobrać kodeks w pliku .doc (98kb)

 

 

Strona główna | Aktualności | Kalendarium | Dom Miodu | Statut | Koła pszczelarzy | Władze | Galeria | Kontakt | Linki
XHTML 1.0 Strict, CSS.