• 100 milionów lat!

  Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

  czytaj więcej

  trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Koła pszczelarzy

Regulamin Koła Pszczelarzy
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie

§ 1

Koło Pszczelarzy zwane w dalszej części Kołem jest podstawowym ogniwem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy zwanego w dalszej części Związkiem.

§ 2

 1. Koło Pszczelarzy kieruje się w swej działalności statutem Związku i niniejszym regulaminem.
 2. Koło Pszczelarzy nie posiada osobowości prawnej;

§ 3

 1. Koło działa na terenie gminy, miasta lub dzielnicy miasta z terenu działania Związku. Zasadą jest, że poszczególni pszczelarze powinni należeć do Koła działającego najbliżej miejsca zamieszkania.
 2. W przypadku braku statutowej liczby członków do zorganizowania Koła Pszczelarzy, można stworzyć Sekcję Pszczelarzy, wchodzącą w skład Koła na terenie innej dzielnicy, miasta lub gminy;
 3. Sekcja Pszczelarzy Zrzesza co najmniej sześciu członków;
 4. Koła mogą się łączyć w Koła Regionalne, Rejonowe i Powiatowe;

§ 4

 1. Założycielem Koła Pszczelarzy może być wyłącznie członek Związku.
 2. Do powstania Koła lub Sekcji Pszczelarzy potrzebna jest uchwała założycieli podjęta większością głosów oraz pisemna zgoda Zarządu Związku.

§ 5

Do połączenia się Kół Pszczelarzy w Koła Regionalne, Rejonowe lub Powiatowe potrzebna jest uchwała Walnego Zebrania Członków zainteresowanego Koła oraz pisemna zgoda Zarządu Związku.

§ 6

Znakiem zewnętrznym Koła może być sztandar z symbolami ustalonymi przez Walne Zebranie Koła.

§ 7

Zadaniem Koła jest realizowanie zadań i wykonywanie czynności wynikających z planu pracy Koła i Związku, a w szczególności :

 1. prowadzenie wśród członków szkoleń w zakresie zdrowotności i higieny pasiek;
 2. prowadzenie prac nad polepszeniem bazy pożytkowej i wartości użytkowej pszczół;
 3. udzielanie porad i pomocy fachowej członkom;
 4. propagowanie postępowych metod prowadzenia pasiek;
 5. prowadzenie ewidencji członków i współpraca ze Związkiem;
 6. współpraca z samorządem terytorialnym w celu pomocy pszczelarstwu na swoim terenie;

§ 8

Organami Koła Pszczelarzy są :

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 9

W Walnym Zebraniu Koła Pszczelarzy z prawem głosu biorą udział wszyscy członkowie Koła, a uczestniczyć mogą członkowie władz nadrzędnych oraz osoby zaproszone.

§ 10

 1. Walne Zebrania Koła są zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku, w pierwszym półroczu. W jego trakcie Zarząd Koła zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły oraz przedłożyć plan pracy na rok bieżący.

§ 11

Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła może być zwołane z inicjatywy Zarządu Koła oraz na uzasadniony wniosek :

 1. Zarządu Związku
 2. Komisji Rewizyjnej Związku i Koła
 3. 3 członków Koła Pszczelarzy

§ 12

Zarząd Koła Pszczelarzy zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia uzasadnionego żądania. Jeżeli Zarząd Koła nie zwoła w określonym terminie Walnego Zebrania, czynność tą może wykonać Zarząd Związku.

§ 13

Walne Zebranie Koła Pszczelarzy zwołuje się przez rozesłanie zawiadomień o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad, przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd Koła uzgadnia z Zarządem Związku.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Koła Pszczelarzy należy :

 1. uchwalanie planów pracy Koła;
 2. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;
 3. wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór delegatów na Zjazd Związku;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach członków i organów Koła;

§ 15

Zebranie Koła dochodzi do skutku bez względu na ilość obecnych na zebraniu członków Koła. Uchwały zapadają większością oddanych głosów. W razie równości decyduje głos przewodniczącego.

§ 16

Z przebiegu zebrania Koła sporządza się protokół, którego odpis zostaje przesłany do Zarządu Związku w ciągu 14 dni.

§ 17

Niezależnie od Walnych Zebrań Koła, Zarząd Koła zwołuje członków w celach informacyjnych, instruktażowych i szkoleniowych.

§ 18

Prezes Zarządu Koła ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zjeździe Delegatów Związku;

§ 19

 1. Zarząd Koła używa pieczęci podłużnych z napisem : "Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie, Koło Pszczelarzy w ................ ."
 2. Zarząd Koła Pszczelarzy może uzyskać zgodę Zarządu Związku na używanie nazwy regionalnej Koła.

§ 20

Zarząd Koła może organizować Stałe Kluby Dyskusyjne zrzeszające członków według zainteresowań i pogłębiając ich wiedzę.

§ 21

 1. Zarząd Koła składa się z 5-7, członków w tym z:
  1. Prezesa
  2. Wiceprezesa
  3. Sekretarza
  4. Skarbnika
  5. Członków
 2. Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata.

§ 22

Do kompetencji Zarządu Koła należy :

 1. Reprezentowanie Koła wobec samorządu mieszkańców, organizacji i instytucji;
 2. Przygotowanie i zwoływanie Walnych Zebrań Koła;
 3. Kierowanie działalnością Koła zgodnie z regulaminem i uchwałami Walnego Zebrania;
 4. Gospodarowanie funduszami Koła w ramach zatwierdzonego planu pracy i bieżących potrzeb;
 5. Opiniowanie wniosków o przyjęcie do Związku;
 6. Opracowanie i przedkładanie na Walne Zebrania Koła sprawozdań z działalności;
 7. Organizowanie szkoleń.

§ 23

 1. Zebrania Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby. Z zebrań zarządu sporządza się protokół, z którego odpis przesyłany jest do zarządu Związku;
 2. Zarząd Koła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 24

 1. Skarbnik Zarządu Koła prowadzi uproszczoną księgowość.
 2. Skarbnik Zarządu Koła jest materialnie odpowiedzialny za powierzoną mu gotówkę oraz za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i terminowe składanie sprawozdań finansowych do Związku.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków w tym z przewodniczącego.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Koła trwa 4 lata.
 3. Komisja rewizyjna uchwały podejmuje zwykłą większością głosów.
 4. Komisja Rewizyjna Koła kontroluje działalność Koła oraz celowość poniesionych wydatków.

Wykaz prezesów Kół Pszczelarzy
należących do WZP

 

Lp

Koło Pszczelarzy

Imię i nazwisko Prezesa

1

Bełżyce

Witold Brewczak

2

Bychawa

Wiesław Ląd

3

Chodel

Dorota Malicka

4

Chrzanów

Marek Tyra

5

Czemierniki

Anna Arbaczewska

6

Dęblin

Jarosław Wojtyś

7

Dębowa Kłoda

Zbigniew Małafiejew

8

Garbów

Krzysztof Skoczylas

9

Godziszów

Dariusz Krzysztoń

10

Gościeradów

Andrzej Zychowicz

11

Jabłonna

Lucjan Kowalski

12

Janów Lub.

Józef Łukasik

13

Józefów

Piotr Matuska

14

Końskowola

Wojciech Kopeć

15

Krasnystaw

Edward Świszcz

16

Kraśnik

Piotr Różyński

17

Krzczonów

Andrzej Gustaw

18

Kurów

Andrzej Samoń

19

Lubartów

Stanisław Włoch

20

Lublin

Zbigniew Kiernicki

21

Łaziska

Witold Wesołowski

22

Łęczna

Andrzej Buczek

23

Łuków

Grzegorz Świerczewski

24

Michów

Mariusz Leszczyński

25

Milejów

Paulina Listos

26

Modliborzyce

Stanisław Pikula

27

Nałęczów

Adam Boguta

28

Ostrówek

Wioleta Małecka

29

Parczew

Lucjan Pydyś

30

Poniatowa

Andrzej Goleń

31

Pszczela Wola

Paweł Budzyński

32

Puławy

 

33

Puławy KPN

Piotr Semkiw

34

Radzyń Podlaski

Krzysztof Brygola

35

Rybczewice

Zygmunt Wójcik

36

Ryki

Krzysztof Głodek

37

Siemień

Stanisław Sapała

38

Spiczyn

Krzysztof Szalast

39

Strzyżewice

Stanisław Ściseł

40

Szastarka

Henryk Machulak

41

Trzydnik

Jan Drewniak

42

Urzędów

Marcin Ambroszkiewicz

43

Wąwolnica

Przemysław Kowalski

44

Wilkołaz

 Bogdan Kuśmierz

45

Wohyń

Krzysztof Sokół

46

Wojciechów

Michał Kawalec

47

Zakrzówek

Janusz Cieśla

48

Żyrzyn

Jan Grobel