• 100 milionów lat!

  Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

  czytaj więcej

  trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Koła pszczelarzy

Regulamin Koła Pszczelarzy
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie

§ 1

Koło Pszczelarzy zwane w dalszej części Kołem jest podstawowym ogniwem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy zwanego w dalszej części Związkiem.

§ 2

 1. Koło Pszczelarzy kieruje się w swej działalności statutem Związku i niniejszym regulaminem.
 2. Koło Pszczelarzy nie posiada osobowości prawnej;

§ 3

 1. Koło działa na terenie gminy, miasta lub dzielnicy miasta z terenu działania Związku. Zasadą jest, że poszczególni pszczelarze powinni należeć do Koła działającego najbliżej miejsca zamieszkania.
 2. W przypadku braku statutowej liczby członków do zorganizowania Koła Pszczelarzy, można stworzyć Sekcję Pszczelarzy, wchodzącą w skład Koła na terenie innej dzielnicy, miasta lub gminy;
 3. Sekcja Pszczelarzy Zrzesza co najmniej sześciu członków;
 4. Koła mogą się łączyć w Koła Regionalne, Rejonowe i Powiatowe;

§ 4

 1. Założycielem Koła Pszczelarzy może być wyłącznie członek Związku.
 2. Do powstania Koła lub Sekcji Pszczelarzy potrzebna jest uchwała założycieli podjęta większością głosów oraz pisemna zgoda Zarządu Związku.

§ 5

Do połączenia się Kół Pszczelarzy w Koła Regionalne, Rejonowe lub Powiatowe potrzebna jest uchwała Walnego Zebrania Członków zainteresowanego Koła oraz pisemna zgoda Zarządu Związku.

§ 6

Znakiem zewnętrznym Koła może być sztandar z symbolami ustalonymi przez Walne Zebranie Koła.

§ 7

Zadaniem Koła jest realizowanie zadań i wykonywanie czynności wynikających z planu pracy Koła i Związku, a w szczególności :

 1. prowadzenie wśród członków szkoleń w zakresie zdrowotności i higieny pasiek;
 2. prowadzenie prac nad polepszeniem bazy pożytkowej i wartości użytkowej pszczół;
 3. udzielanie porad i pomocy fachowej członkom;
 4. propagowanie postępowych metod prowadzenia pasiek;
 5. prowadzenie ewidencji członków i współpraca ze Związkiem;
 6. współpraca z samorządem terytorialnym w celu pomocy pszczelarstwu na swoim terenie;

§ 8

Organami Koła Pszczelarzy są :

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 9

W Walnym Zebraniu Koła Pszczelarzy z prawem głosu biorą udział wszyscy członkowie Koła, a uczestniczyć mogą członkowie władz nadrzędnych oraz osoby zaproszone.

§ 10

 1. Walne Zebrania Koła są zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku, w pierwszym półroczu. W jego trakcie Zarząd Koła zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły oraz przedłożyć plan pracy na rok bieżący.

§ 11

Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła może być zwołane z inicjatywy Zarządu Koła oraz na uzasadniony wniosek :

 1. Zarządu Związku
 2. Komisji Rewizyjnej Związku i Koła
 3. 3 członków Koła Pszczelarzy

§ 12

Zarząd Koła Pszczelarzy zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia uzasadnionego żądania. Jeżeli Zarząd Koła nie zwoła w określonym terminie Walnego Zebrania, czynność tą może wykonać Zarząd Związku.

§ 13

Walne Zebranie Koła Pszczelarzy zwołuje się przez rozesłanie zawiadomień o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad, przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd Koła uzgadnia z Zarządem Związku.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Koła Pszczelarzy należy :

 1. uchwalanie planów pracy Koła;
 2. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;
 3. wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór delegatów na Zjazd Związku;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach członków i organów Koła;

§ 15

Zebranie Koła dochodzi do skutku bez względu na ilość obecnych na zebraniu członków Koła. Uchwały zapadają większością oddanych głosów. W razie równości decyduje głos przewodniczącego.

§ 16

Z przebiegu zebrania Koła sporządza się protokół, którego odpis zostaje przesłany do Zarządu Związku w ciągu 14 dni.

§ 17

Niezależnie od Walnych Zebrań Koła, Zarząd Koła zwołuje członków w celach informacyjnych, instruktażowych i szkoleniowych.

§ 18

Prezes Zarządu Koła ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zjeździe Delegatów Związku;

§ 19

 1. Zarząd Koła używa pieczęci podłużnych z napisem : "Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie, Koło Pszczelarzy w ................ ."
 2. Zarząd Koła Pszczelarzy może uzyskać zgodę Zarządu Związku na używanie nazwy regionalnej Koła.

§ 20

Zarząd Koła może organizować Stałe Kluby Dyskusyjne zrzeszające członków według zainteresowań i pogłębiając ich wiedzę.

§ 21

 1. Zarząd Koła składa się z 5-7, członków w tym z:
  1. Prezesa
  2. Wiceprezesa
  3. Sekretarza
  4. Skarbnika
  5. Członków
 2. Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata.

§ 22

Do kompetencji Zarządu Koła należy :

 1. Reprezentowanie Koła wobec samorządu mieszkańców, organizacji i instytucji;
 2. Przygotowanie i zwoływanie Walnych Zebrań Koła;
 3. Kierowanie działalnością Koła zgodnie z regulaminem i uchwałami Walnego Zebrania;
 4. Gospodarowanie funduszami Koła w ramach zatwierdzonego planu pracy i bieżących potrzeb;
 5. Opiniowanie wniosków o przyjęcie do Związku;
 6. Opracowanie i przedkładanie na Walne Zebrania Koła sprawozdań z działalności;
 7. Organizowanie szkoleń.

§ 23

 1. Zebrania Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby. Z zebrań zarządu sporządza się protokół, z którego odpis przesyłany jest do zarządu Związku;
 2. Zarząd Koła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 24

 1. Skarbnik Zarządu Koła prowadzi uproszczoną księgowość.
 2. Skarbnik Zarządu Koła jest materialnie odpowiedzialny za powierzoną mu gotówkę oraz za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i terminowe składanie sprawozdań finansowych do Związku.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków w tym z przewodniczącego.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Koła trwa 4 lata.
 3. Komisja rewizyjna uchwały podejmuje zwykłą większością głosów.
 4. Komisja Rewizyjna Koła kontroluje działalność Koła oraz celowość poniesionych wydatków.

Wykaz prezesów Kół Pszczelarzy
należących do WZP

Lp Koło Pszczelarzy Imię i nazwisko Prezesa
1 Bełżyce Witold Brewczak
2 Bychawa Wiesław Ląd
3 Chodel Jan Stępniak
4 Chrzanów Bogumił Tyra
5 Czemierniki Anna Arbaczewska
6 Dęblin Jarosław Wojtyś
7 Dębowa Kłoda Zbigniew Małafajew
8 Garbów Krzysztof Skoczylas
9 Godziszów Dariusz Krzysztoń
10 Gościeradów Andrzej Zychowicz
11 Jabłonna Lucjan Kowalski
12 Janów Lub. Józef Łukasik
13 Józefów Piotr Matuska
14 Końskowola Grzegorz Kłos
15 Krasnystaw Edward Świszcz
16 Kraśnik Adam Jurek
17 Krzczonów Andrzej Gustaw
18 Kurów Jerzy Furtak
19 Lubartów Stanisław Włoch
20 Lublin Zbigniew Kiernicki
21 Łaziska Tadeusz Kręcisz
22 Łęczna Danuta Witek
23 Michów Stanisław Opolski
24 Milejów Paweł Żukowski
25 Modliborzyce Stanisław Pikula
26 Nałęczów Andrzej Matuła
27 Ostrówek Wioleta Małecka
28 Parczew Lucjan Pydyś
29 Poniatowa Andrzej Goleń
30 Pszczela Wola Paweł Budzyński
31 Puławy Andrzej Cegiełko
32 Puławy KPN Piotr Skubida
33 Radzyń Podlaski Krzysztof Brygola
34 Rybczewice Zygmunt Wójcik
35 Ryki Krzysztof Głodek
36 Siemień Stanisław Sapała
37 Spiczyn Jan Nowicki
38 Strzyżewice Stanisław Ściseł
39 Szastarka Henryk Machulak
40 Trzydnik Andrzej Iracki
41 Urzędów Jan Rychter
42 Wąwolnica Marian Kowalski
43 Wilkołaz Mariusz Cielica
44 Wohyń Kazimierz Brudkowski
45 Wojciechów Michał Kawalec
46 Zakrzówek Kazimierz Piechota
47 Żyrzyn Jan Grobel