• 100 milionów lat!

  Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

  czytaj więcej

  trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Statut

Statut Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie

Tekst jednolity
uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów w dniu 24 kwietnia 2010 r.
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr .1..

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie zwany dalej Związkiem jest dobrowolną, niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą prawa i interesy pszczelarzy zrzeszonych w Związku.

Związek działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982r o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217).

§ 2

 1. Siedzibą Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy jest miasto Lublin, ul. Hipoteczna 3.
 2. Związek używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem matki pszczelej w środku z napisem w otoku: ”Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie” oraz podłużną z napisem "Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie”.
 3. Znakiem zewnętrznym Związku jest sztandar: na jednej stronie z herbem miasta Lublina, na drugiej stronie symbole pszczelarskie.

§ 3

Terenem działania Związku jest obszar województwa lubelskiego i innych terenów, z których pszczelarze deklarują chęć przynależności.

§ 4

 1. Związek posiada osobowość prawną. 
 2. Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych związków i organizacji, których statutowym celem jest reprezentacja praw i interesów pszczelarzy, Związek może korzystać z ich pomocy lub urządzeń zgodnie ze statutem tych organizacji.

II. Cele i przedmiot działalności Związku.

§ 5

 1. Celem Związku jest :
  1. stałe rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarzy
  2. kontynuowanie tradycji poprzednich organizacji pszczelarskich i dawnego Związku Pszczelarskiego.
 2. Cele i zadania związek realizuje poprzez:
  1. zrzeszanie pszczelarzy w kołach terenowych Związku
  2. szkolenie, informowanie oraz szerzenie czytelnictwa w zakresie pszczelarstwa
  3. inicjowanie i organizowanie poczynań w zakresie polepszenia i wykorzystania bazy pożytkowej, hodowli i zdrowotności pszczół, przeróbki i obrotu produktami pszczelarskimi oraz zaopatrzenia w materiały i sprzęt
  4. reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy i pszczelarstwa wobec administracji państwowej, organizacji gospodarczych i społecznych oraz spółdzielni i instytucji
  5. uzgadnianie w/w działalności w zakresie pszczelarstwa
  6. inicjowanie oraz współdziałanie w opracowaniu ustaw, uchwał i rozporządzeń, mających na celu rozwój i ochronę pszczelarstwa
  7. występowanie w porozumieniu z Polskim Związkiem Pszczelarskim o przyznanie odznaczeń i nagród państwowych osobom zasłużonym w pracy pszczelarskiej
  8. czuwanie nad przestrzeganiem pszczelarskiej etyki zawodowej
 3. Cele i zadania Związek może realizować poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w następujących poziomach schematu Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  1. PKD-01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
  2. PKD-10 - Produkcja artykułów spożywczych,
  3. PKD-11 - Produkcja napojów,
  4. PKD-16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wy?platania;
  5. PKD-46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodo?wymi,
  6. PKD-47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojaz?dami samochodowymi,
  7. PKD-49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
  8. PKD-58 - Działalność wydawnicza,
  9. PKD-59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, progra?mów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  10. PKD-68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
  11. PKD-75 - Działalność weterynaryjna,
  12. PKD-77 - Wynajem i dzierżawa,
  13. PKD-81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w bu?dynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
  14. PKD-85 - Edukacja,
  15. PKD-90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
  16. PKD-93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
  17. PKD-94 - Działalność organizacji członkowskich,

§ 6

 1. Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych kołach pszczelarzy.
 2. Związek może tworzyć oddziały terenowe lub inne jednostki organizacyjne. 

§ 7

 1. Związek zatrudnia pracowników do wykonania zadań statutowych w ramach tworzonego biura.
 2. Pracami biura kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Związku.
 3. Dyrektor biura bierze udział w posiedzeniach władz Związku.
 4. Wykonywanie prac biura reguluje przyjęty regulamin pracy.

III. Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 8

 1. Członkowie Związku mogą być zwyczajni i honorowi.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne i prawne, prowadzące hodowlę pszczół albo zajmujące się pracą zawodową lub naukowo-badawczą w zakresie pszczelarstwa, którzy jako wniosek o przyjęcie do Związku wypełnili i podpisali deklarację członkowską oraz opłacili opłatę - wpisowe.
 3. O przyjęciu na członka w formie uchwały decyduje Zarządu Związku. Wysokość wpisowego ustali Zarząd Związku uchwałą:
 4. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa. Tytuł honorowego członka nadaje Walny Zjazd Delegatów Związku na wniosek Zarządu Związku.
 5. Członek honorowy ma prawo korzystać ze świadczeń i pomocy Związku.
 6. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich i innych opłat. Pozostałe prawa i obowiązki członka honorowego są takie same jak członka zwyczajnego i przepisy Statutu w tym zakresie należy stosować odpowiednio. 

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Brać bezpośredni udział z głosem decydującym na zebraniu Koła.
 2. Wybierać delegatów i być wybieranym jako delegat do władz Związku.
 3. Korzystać ze świadczeń związanych z hodowlą i ochroną prawną w zakresie hodowli pszczół.
 4. Korzystać z majątku Związku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
 5. Korzystać z pomocy organizacyjnej i fachowej Związku;
 6. Wnioskować o kierunkach działania Związku;

§ 10

 1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
  1. Stosować się do postanowień statutu Związku i uchwał podejmowanych przez władze Związku, w szczególności do regulaminu Koła.
  2. Brać czynny udział w pracach Koła.
  3. Systematycznie podnosić swoją wiedzę fachową.
  4. Terminowo opłacać składki członkowskie oraz terminowo wnosić inne świadczenia wynikające z uchwał.
  5. Brać udział w zebraniach organów statutowych do których został wybrany.
  6. Przestrzegać zasad etyki pszczelarskiej.
  7. Przyczyniać się do zwalczania chorób pszczół.
 2. Terminem płatności składki członkowskiej jest ostatni dzień miesiąca marca roku, za który składka powinna być opłacona;

 § 11

 1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
  1. Wystąpienia członka za pisemnym wypowiedzeniem dokonanym wobec Zarządu Związku; wystąpienie staje się skuteczne po upływie miesiąca od upływu miesiąca w którym wypowiedzenie zostało dokonane;
  2. Nie opłacenia składki członkowskiej za okres roku, członkostwo ustaje automatycznie w ostatnim dniu września w roku, za który składka nie została zapłacona. O dacie płatności składki decyduje data wpływu środków na rachunek Związku;
  3. Wykluczenia członka ze Związku, gdy jego zachowanie w sposób rażący nie daje się pogodzić z postanowieniami statutu Związku, regulaminu koła lub zasadami etyki pszczelarskiej;
  4. Śmierci członka - osoby fizycznej lub utraty zdolności prawnej przez osobę prawną, w tym przypadku członkostwo ustaje automatycznie z dniem śmierci lub utraty zdolności prawnej
 2. Wykluczenie członka ze Związku następuje po prawomocnym orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego podjętym z inicjatywy organów Związku. Wyjątkiem od tej zasady jest nadanie orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności, o którym mowa w § 30 ust. 4 i 5.
 3. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do Związku, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty wydania orzeczenia wykluczającego;
 4. Członek którego członkostwo w Związku ustało na skutek nie płacenia składek może być ponownie przyjęty do Związku po wpłaceniu zaległych składek, wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu wpisowego;

§ 12

 1. Zawieszenie w prawach członka następuje uchwałą Zarządu Związku lub orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego w innych przypadkach niż wskazane w §11 ust. 1 pkt 3.
 2. Zawieszenie obowiązuje na czas rozstrzygania spornych spraw, jednak nie dłużej niż jednego roku.
 3. W przypadku zawieszenia członka w prawach członkowskich, nie może pełnić on żadnej funkcji we władzach związkowych i funkcji w ramach Koła, ma natomiast obowiązek wywiązywania się z obowiązków statutowych.
 4. W miejsce członka organu Związku lub członka pełniącego funkcje w ramach Koła, którego członkostwo zostało zawieszone lub który został wykluczony wchodzi zastępca, który przy wyborze uzyskał największą liczbę głosów.
 5. W przypadku zawieszenia członka przez Zarząd Związku, w ciągu trzydziestu dni od daty podjęcia rozstrzygnięcia w tym zakresie, Zarząd jest obowiązany skierować sprawę do Sądu Koleżeńskiego celem je rozstrzygnięcia. 

§ 13

O decyzjach wynikających z zawieszenia lub wykluczenia, zainteresowani członkowie Związku muszą być powiadomieni na piśmie.

IV. Struktura organizacyjna Związku.

§ 14

 1. Na terenie gmin, miast oraz dzielnic miast, podstawową komórką organizacyjną Związku jest Koło Pszczelarzy;
 2. Gminne, Dzielnicowe, Miejskie lub Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy może być zorganizowane przy liczbie co najmniej 10 członków;
 3. W przypadku braku statutowej liczby członków do zorganizowania Koła Pszczelarzy w gminie, można stworzyć Sekcję Pszczelarzy, wchodzącą w skład Koła na terenie innej dzielnicy, gminy lub miasta;
 4. Sekcja Pszczelarzy zrzesza co najmniej 6 członków;
 5. Koła mogą się łączyć w Koła Regionalne, Rejonowe i Powiatowe; 

§ 15

 1. Siedzibę Koła Pszczelarzy ustala ogół członków w zależności od warunków lokalnych;
 2. Koła Pszczelarzy są ogniwami Związku. Osoby chcące założyć Koło muszą uzyskać pisemną zgodę Zarządu Związku; 

§ 16

 1. Koła Pszczelarzy realizują zadania w oparciu o niniejszy Statut oraz regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Związku.
 2. Koła powinny współpracować z samorządem terytorialnym w celu pomocy pszczelarstwu na swoim terenie.

 V. Organy Związku

 § 17

 1. Władzami Związku są :
  1. Walny Zjazd Delegatów,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata licząc od daty Walnego Zjazdu Delegatów Związku który wybrał władze. Osoby powołane drogą wyboru do władz, wykonują swoje funkcje społecznie.
 3. Członkami wymienionych organów mogą być wyłącznie osoby fizyczne - członkowie Związku lub pełnomocnicy osób prawnych będących członkami Związku.
 4. Wybory do organów wybieralnych Związku mogą być dokonywane w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla dokonania wyborów lub podjęcia uchwały przez organ Związku, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw, a głosy wstrzymujących się od głosowania odnotowuje się tylko w protokole posiedzenia.
 6. Mandat członka organu wybieralnego wygasa przed upływem kadencji w przypadku :
  1. odwołania przez organ wybierający,
  2. zrzeczenia się funkcji mandatu,
  3. ustania członkostwa,
  4. W miejsce członka organu, którego mandat wygasł lub którego członkostwo zostało zawieszone w czasie trwania kadencji, wchodzi zastępca, który przy wyborze uzyskał największą liczbę głosów.
 7. Członkowie Zarządu Związku, którzy nie uzyskali absolutorium nie mogą być wybierani na następną kadencję i nie mogą kandydować do żadnych władz.
 8. Posiedzenia organów Związku są protokołowane, protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.
 9. Nie można wykonywać funkcji członków organów Związku i funkcji w ramach Koła w przypadku przynależności do innej organizacji pszczelarskiej.

V.A. Walny Zjazd Delegatów Związku

§ 18

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Związku.
 2. Walne Zjazdy Delegatów są zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajny Zjazd Delegatów Związku zwołuje Zarząd co jeden rok, jego celem jest przedstawienie sprawozdania z działalności Związku i jego organów.
 4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku zwołuje Zarząd na żądanie Komisji Rewizyjnej lub żądanie 1/3 Delegatów Kół.
 5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
 6. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku powinien być zwołany w ciągu 4 tygodni od otrzymania uzasadnionego żądania.
 7. O terminie, miejscu obrad i porządku dziennym zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, delegaci powinni być powiadomieni na piśmie, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 8. Walny Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
 9. Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza Walnego Zjazdu Delegatów wybiera każdorazowo Zjazd.

§ 19

 1. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział z prawem głosu : 
  1. delegaci wybierani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Kół Pszczelarzy w ilości 1 delegat na 25 członków, Koła które liczą mniej niż 25 członków są reprezentowane przez jednego delegata;
  2. członkowie honorowi Związku;
 2. Delegaci Kół Pszczelarzy są wybierani na kadencję 4-letnią;
 3. W Walnym Zjeździe Delegatów mogą brać udział bez prawa głosu:
  1. dotychczasowi członkowie władz Związku;
  2. przedstawiciele organizacji współpracujących;
  3. osoby zaproszone;

 § 20

 1. Zjazd jest władny do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa delegatów.
 2. W przypadku braku połowy uprawnionych do głosowania, obrady powinny odbywać się w tym samym dniu lecz w drugim terminie o godzinę później, bez względu na ilość obecnych. Klauzula ta powinna być podana w zawiadomieniu o Walnym Zjeździe Delegatów.
 3. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Związku, są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie większości delegatów uczestniczących w głosowaniu.

 § 21

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów Związku należy :

 1. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 2. Uchwalanie regulaminów Kół, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium.
 5. Uchwalanie programu pracy Związku.
 6. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz zastępców członków organów Związku.
 7. Wybór delegatów do organów krajowych i zagranicznych związków i organizacji, których statutowym celem jest reprezentacja praw i interesów pszczelarzy;
 8. Podejmowanie uchwał dotyczących działalności Związku.
 9. Uchwalanie wysokości i terminów płatności, składek członkowskich oraz innych opłat i świadczeń na rzecz Związku.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości;
 11. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań Związku.
 12. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
 13. Rozpatrywanie odwołań członków.
 14. Przyznawanie godności honorowego prezesa Związku.
 15. Nadawanie tytułu honorowego członka Związku;
 16. Podejmowanie uchwał w sprawie wstąpienia i wystąpienia do krajowych i zagranicznych związków i organizacji, których statutowym celem jest reprezentacja praw i interesów pszczelarzy.

 V.B. Zarząd Związku

 § 22

 1. Zarząd Związku składa się z siedmiu członków, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków.
 2. Zarząd Związku ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach, najpóźniej 7 dni od daty zjazdu.
 3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes przynajmniej raz na kwartał .
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Do podjęcia skutecznych uchwał potrzebna jest obecność co najmniej 4 członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 5. Walny Zjazd Delegatów dokonuje wyboru dwóch zastępców członków Zarządu, stają się oni jego pełnoprawnymi członkami w razie zmniejszenia się statutowej liczby członków Zarządu, w kolejności zależnej od ilości głosów otrzymanych na Walnym Zjeździe.

 § 23

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. Kierowanie działalnością Związku oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Opracowywanie planów działalności na każdy rok kalendarzowy.
 3. Coroczne sporządzanie sprawozdań finansowych, uchwalanie sposobu podziału nadwyżki lub sposobu pokrycia strat.
 4. Wykonywanie uchwał Walnych Zjazdów Delegatów Związku.
 5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością niższych ogniw organizacyjnych Związku.
 6. Wybór delegatów do jednostek, w których Związek ma prawa i obowiązki, z zastrzeżeniem § 21 ust. 7.
 7. Przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów.
 8. Zawieranie umów o pracę i wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy w stosunku do pracowników Związku.
 9. Zatwierdzanie regulaminów pracy Biura Związku.
 10. Przyjmowanie członków w poczet Związku;
 11. Zawieszanie w prawach członka Związku;
 12. Występowanie do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o wymierzenie Członkowi jednej z kar i popieranie tego wniosku przez wskazanego członka Zarządu lub ustanowionego pełnomocnika;
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu i przepisów oraz czynności potrzebnych do wykonania zadań Związku i ogniw terenowych.

 § 24

 1. Wszelkiego rodzaju umowy i zobowiązania wobec Związku podpisuje pod pieczęcią Związku Prezes lub Wiceprezes, a w sprawach mogących rodzić skutki finansowe dla Związku również Skarbnik. W sprawach nie cierpiących zwłoki Prezes Zarządu może działać bez uchwał Zarządu, jednak powinien na najbliższym posiedzeniu Zarządu uzasadnić dokonane czynności.
 2. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura do podpisywania bieżącej korespondencji z wyjątkiem do organów nadrzędnych i władz.

 V.C. Komisja Rewizyjna Związku

 § 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z Przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji przynajmniej dwa razy w roku.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, do podjęcia skutecznych uchwał potrzebna jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch członków Komisji, w razie obecności trzech członków Komisji uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie obecności na posiedzeniu dwóch członków Komisji Rewizyjnej uchwały zapadają jednogłośnie.
 4. Walny Zjazd Delegatów dokonuje wyboru dwóch zastępców członków Komisji Rewizyjnej, stają się oni jej członkami w razie zmniejszenia się statutowej liczby członków Komisji, w kolejności zależnej od ilości głosów otrzymanych na Walnym Zjeździe.

 § 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Kontrola działalności Zarządu Związku i ogniw terenowych.
 2. Coroczne weryfikowanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego.
 3. Składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań z działalności.
 4. Składanie walnemu Zjazdowi Delegatów wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 5. Żądanie zwołania :
  1. Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów;
  2. Zebrania Zarządu jeśli wynika to z potrzeb.

 § 27

Komisja Rewizyjna działa kolegialnie, może jednak zlecić wykonanie określonych czynności kontrolnych delegowanym przez siebie poszczególnym członkom. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna może zażądać od Zarządu zlecenia wykonania określonych czynności biegłym.

§ 28

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez Przewodniczącego jej członek, może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

V.D. Sąd Koleżeński Związku

§ 29

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego i 2 członków.
 2. Do zakresu działalności Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw wynikłych na tle działalności związanej pomiędzy członkami Związku lub pomiędzy organami Związku a członkami.
 3. Sąd Koleżeński rozstrzyga w formie orzeczeń w sprawach przeciwko członkom Związku o czyny niezgodne z etyką pszczelarską, związane z nieprzestrzeganiem postanowień Statutu i przepisów wewnętrznych.
 4. Sąd koleżeński wydaje orzeczenia w głosowaniu jawnym, do ich wydania potrzebna jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch członków Sądu, w razie obecności trzech członków Sądu uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie obecności na posiedzeniu dwóch członków Sądu Koleżeńskiego orzeczenia są podejmowane jednogłośnie.
 5. Walny Zjazd Delegatów dokonuje wyboru dwóch zastępców członków Sadu Koleżeńskiego, stają się oni jego członkami w razie zmniejszenia się statutowej liczby członków Sądu, w kolejności zależnej od ilości głosów otrzymanych na Walnym Zjeździe.

§ 30

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Związku i od uchwały Zarządu o której mowa w § 12 ust.1 przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów w ciągu 30 dni. Za dzień złożenia odwołania liczy się jego data wpływu do Związku lub data nadania w państwowej placówce pocztowej.
 2. Karami wymierzonymi przez Sąd Koleżeński są :
  1. Upomnienie;
  2. Nagana;
  3. zawieszenie w prawach członka na okres do dwunastu miesięcy;
  4. wykluczenie ze Związku;
 3. W przypadku zawieszenia członka przez Zarząd Związku na podstawie § 12 ust. 1 Statutu, Sąd Koleżeński może podtrzymać rozstrzygnięcie Zarządu o zawieszeniu wskazując okres zawieszenia nie dłuższy niż rok lub uchylając zawieszenie w prawach członka wymierzyć inną karę lub wniosek oddalić;
 4. W przypadku gdy leży to w interesie Związku, Sąd Koleżeński orzekając o wymierzeniu kary zawieszenia lub kary wykluczenia ze Związku oraz Zarząd orzekając o zawieszeniu w prawach członka Związku na podstawie § 12 Statutu, może swojemu orzeczeniu nadać rygor natychmiastowej wykonalności.
 5. Nadanie orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności powoduje, iż skutki takiego orzeczenia są takie same jak orzeczenie od którego nie przysługuje środek odwoławczy w ramach struktur Związku (orzeczenie prawomocne). Nadanie orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności nie zmienia faktu, iż od wydanego orzeczenia przysługuje środek odwoławczy do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.

 VI. Fundusze i majątek Związku.

 § 31

Fundusze Związku powstają :

 1. ze składek członkowskich
 2. z działalności gospodarczej;
 3. z dotacji, zapisów, darowizn, subwencji;
 4. z majątku rewindykowanego po dawnych organizacjach pszczelarskich których Związek jest następcą prawnym;
 5. z innych wpływów;

 § 32

 1. Całość zysków z działalności gospodarczej winna być przeznaczona na działalność Związku.
 2. Związek lokuje środki pieniężne na rachunku bankowym.
 3. Związek realizuje wpływy i wydatki na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, opracowanego przez Zarząd Związku, wynikającego z programu uchwalonego przez ostatni Walny Zjazd Delegatów Związku.
 4. Operacje finansowe oraz majątek związku podlegają ewidencji księgowej według obowiązujących przepisów o rachunkowości.
 5. Gospodarkę majątkowo-finansową nadzoruje Skarbnik Związku.

 VII. Rozwiązanie i likwidacja Związku.

 § 33

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na specjalnie w tym celu zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów. Uchwała dla swej ważności wymaga większości 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania. W przypadku braku obecności 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania, zapada decyzja o ponownym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni. Wówczas decyzje podejmowane są bez względu na ilość delegatów.
 2. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Związku następuje likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Walny Zjazd Delegatów.
 3. Komisja Likwidacyjna składa się z trzech członków, jej uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 4. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu swych czynności zgłasza wniosek do właściwego Sądu o skreślenie Związku z rejestru.

VIII. Postanowienia końcowe.

 § 34

 1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Związek jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu 30 dni od dnia jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu Walnego Zjazdu Delegatów.
 3. Zmiana statutu obowiązuje od jej wpisania do rejestru w sądzie.
 4. Do spraw nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy :
  1. Kodeksu Cywilnego
  2. Ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32 poz. 217). 

 

Podpisał : Prezes WZP
mgr inż. Stanisław Różyński

Zatwierdził: Sąd Rejonowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie
XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rej.12 637, 22 listopad 2010 r.